Estatuts

TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Art. 1
La Federació Catalana de Motociclisme (a partir d´ara FCM), constituïda el 19 de desembre de
1944, és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la
coordinació de la practica del motociclisme reconegut dins l’àmbit de Catalunya, que gaudeix de
personalitat jurídica i capacitat d´obrar plena per al compliment de les seves finalitats, les quals
són sense ànim de lucre, i de durada indefinida.
La FCM està constituïda per associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes i oficials de
proves, d´acord amb els seus estatuts.
Correspon a la FCM la promoció, gestió i coordinació de la pràctica del motociclisme esportiu en
totes les seves disciplines.
La Federació fomentarà la igualtat entre homes i dones en la pràctica de les diferents
modalitats esportives i en la pròpia gestió de la Federació. Correspondrà a la Junta Directiva
l’elaboració, aprovació i execució de plans especials que garanteixin la igualtat real i efectiva de
dones i homes.

Art. 2
La FCM es regeix per la Llei 8/1988, de 7 d´abril, de l´esport de Catalunya, pel Decret 58/2010,
de 4 de maig i pel Decret 55/2012, de 29 de maig i disposicions que el despleguin, pels seus
Estatuts i reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General i
altres òrgans competents.

Art. 3
La FCM als efectes de la seva participació en l´activitat esportiva de caràcter oficial d´àmbit
estatal, ha de formar part de la “Real Federación Motociclista Española” (a partir d´ara RFME).
La FCM representa a la RFME, en caràcter exclusiu, en el territori de Catalunya.
Les normes i els reglaments de la RFME només són aplicables a la FCM i, si escau, als seus
membres afiliats, amb matèria competitiva i disciplinaria, quan actuin en competicions oficials
d´àmbit estatal.

Art. 4
Sens perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, correspon a la FCM
les funcions següents:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les
activitats motociclistes en les seves disciplines i especialitats esportives i de lleure a Catalunya.
b) Qualificar les competicions esportives oficials de motociclisme a Catalunya.
c) Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions oficials de motociclisme de
caràcter internacional, nacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.
d) Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de l´esport del motociclisme, fomentant
el Col.legi Catalá de Carrecs Oficials de Motociclisme, ja existent, o creant-se de nous si fora
necessari, d´acord amb l´Escola Catalana de la Secretaria General de l´Esport.
e) Preveure, controlar i sancionar l´ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes
no admesos en l´esport, en col.laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
f) La prevenció, control i repressió de la violència, i de la discriminació per raó de sexe en
l’esport.
g) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i/o jurídiques
que configuren l´ens federatiu.
h) Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l´Esport la incorporació d´una disciplina o
especialitat esportiva dins la Federació Catalana de Motociclisme.
i) Promoure el foment i l´organització de competicions i altres activitats esportives entre les
comunitats autònomes o amb països de l´àmbit internacional, i encarregar-se de l´elecció dels
esportistes, tècnics i oficials de prova que han de formar part de les seleccions catalanes de la
disciplina corresponent, així com de la preparació necessària, d´acord amb el que estableixen els
articles 25.1 i 25.2 de la Llei 8/1988, de l´esport de Catalunya i en aquests estatuts.
j) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l´Esport, l´esport
d´èlite i d´alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels
esportistes.
k) Actuar en coordinació i col.laboració plenes amb la RFME i, si s´escau, amb els òrgans
esportius de l´Administració esportiva de l´Estat, en l´organització o tutela de les competicions i
activitats oficials d´àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
l) Crear escoles dins la FCM per a la formació dels esportistes, oficials de prova i altres, i/o
comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en
competicions federades amb esportistes professionals.
m) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins
l´àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions oficials
d´àmbit estatal quan es compleixen els requisits establerts legalment.
n) Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques
vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els elements esportius i altres
qüestions que afectin les competicions federades.
o) En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica del motociclisme esportiu
i de lleure i proposar les incorporacións de disciplines o especialitats esportives dins la propia
federació.
p) El control en primera instància, dels processos electorals de la propia federació.
q) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

Art. 5
El català, com llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la FCM.

Art. 6
La FCM té el seu domicili social a Barcelona, carrer Enric Granados, 112, amb possibilitat de
canviar de domicili, dintre del territori de Catalunya, mitjançant acord de l´Assemblea General.
Art. 7
La modalitat d´aquesta FCM és el motociclisme.
Les disciplines són les següents:
– Moto-Cross
– Velocitat
– Trial
– Enduro
– Quads
– Motos de neu

Cadascuna de les disciplines tindrà les especialitats i proves que es determinin en els seus
reglaments específics.
Amb l´aprovació de l´Assemblea General i posterior ratificació de la Secretaria General de
l’Esport, la FCM podrà acollir qualsevol disciplina esportiva, que tingui com a base la
motocicleta, de dos, tres, o quatre rodes, erugues o lliscadors amb propulsió a motor de
qualsevol espècie, sobre terra, asfalt o qualsevol altre superfície.

Art. 8
La FCM podrà desenvolupar activitats conjuntes amb coordinació amb altres entitats.

CAPÍTOL II
Competicions, concepte i classes. Llicències

Art. 9
S´entén per competició esportiva, la prova o el conjunt de proves organitzades habitualment
per una entitat esportiva legalment reconeguda, d´acord amb un conjunt de regles o normes
concretes emanades dels òrgans esportius competents i acceptades lliurement pels participants.
Són competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la FCM.
Aquestes competicions poden ser d´àmbit internacional, estatal, entre autonomies, català,
comarcal, local o de clubs, amb participació d´esportistes professionals o afeccionats.
La FCM o l´entitat organitzadora corresponent hauran de comunicar a l´Administració esportiva
de la Generalitat el lloc, el dia i l´hora de l´esdeveniment o la competició esportiva quan hi
participi la selecció catalana corresponent.
És competència de la FCM l´elecció dels esportistes que han d´integrar les seleccions nacionals
de Catalunya; i és obligació dels clubs esportius federats als quals aquells pertanyin facilitar
l´assistència a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les
seleccions catalanes en les competicions programades.
L´Administració esportiva de la Generalitat cooperarà amb les federacions esportives catalanes,
i facilitarà assessorament i suport tècnic per a la preparació i el millorament esportiu dels
esportistes seleccionats.
Tota activitat o competició esportiva, obliga l´entitat organitzadora, a la concertació prèvia
d´una modalitat específica d´assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis
ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.

Art. 10
1. La FCM pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter recreatiu i/o de
lleure.
2. Les competicions que la FCM pot organitzar es divideixen en:
a) Competicions Oficials
b) Competicions No Oficials
c) Competicions mixtes
3. Tenen la consideració de competicions federades oficials les que la FCM qualifiqui com a
tals mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes competicions només
poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb la llicència tramitada per la
FCM. També hi poden participar, sense la totalitat dels drets, esportistes amb llicència
d’una altra federació, sempre que ho autoritzi la FCM.

Art.11
1. La FCM és l’única entitat facultada per ordenar, qualificar i autoritzar competicions de
motociclisme esportiu i atorgar els corresponents títols oficials, sempre que no
ultrapassin el seu àmbit territorial.
2. No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició oficial.
3. L’organització material de les competicions oficials la pot realitzar qualsevol persona
física o jurídica, pública o privada afiliada a la FCM, prèvia l’autorització de la FCM.

Art.12
La FCM pot incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competició, oficial o no, que
s’hagi de celebrar al seu àmbit territorial. Sense perjudici d’això, la FCM ha de disposar d’un
calendari especific per a les seves competicions oficials.

Art.13
1. La FCM pot autoritzar, si s’escau, en el termini improrrogable de 10 dies, la celebració
de competicions o proves oficials i no oficials, subjectes a autorització. Aquest termini
es computa a partir del dia següent a la recepció de la sol-licitud.
2. Si en el termini indicat la FCM no notifica la resolució, s’entén que l’autorització sollicitada
s’ha atorgat.

Art.14
1. La FCM pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb esportistes de la
seva federació i amb esportistes que en són aliens/es.
2. Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials
pròpies pel que fa a la participació dels seus esportistes federats, que són els i qui
tenen dret a l’obtenció de títols oficials.
3. Respecta a la resta de participants, la FCM exerceix, mitjançant els oficials, la
facultat de direcció i control de les competicions, però no té tota la potestat
disciplinària que va més enllà de la mateixa competició.

Art.15
La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Catalunya no pot ser
idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per la FCM, ni tan similar que
pugui induir a error o confusió amb aquestes.

Art. 16
1. Les competicions han d’estar obertes a totes les persones físiques i jurídiques
amb la llicéncia federativa corresponent, i no s’admeten discriminacions de cap
mena. Només es poden establir diferències derivades de les condicions fisiques
o tècniques i esportives dels i de les participants.
2. Les limitacions estatutàries o reglamentàries de la FCM per a la participació
d’estrangers i estrangeres en competicions espportives ha de ser respectuosa
amb l’ordenament jurídic en matéria d’estrangeria. Així mateix, la FCM ha de
vetllar per l’especial protecció dels estrangers menors d’edat fent possible en
tot moment la seva integració social a través de les competicions esportives.
3. Tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial
de la FCM, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veinatge
administratiu en aquest territori, i que l’acreditin d’acord amb les normes
generals aplicables.

Art.17
1. Són competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades
per la FCM. Aquestes competicions poden ser d’àmbit internacional, estatal,
entre autonomies, català, comarcal, local, de clubs, amb participació
d’esportistes professionals o afeccionats.
2. Són competicions no federades les que promou o organitza qualsevol entitat
legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si
prèviament han estat acceptades per la FCM.
3. Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la
legitimació de les entitats esportives promotores o organitzadores.
4. Tota activitat o competició esportiva federada o no federada homologada i
acceptada per la FCM, obliga a la persona física o jurídica organitzadora a
subscriure, mitjançant la FCM, un contracte d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant terceres
persones amb uns capitals mínims per sinistre i per víctima adequats al temps
de la subscripció de l’assegurança ia les normatives vigents.

Art.18
1. Per poder participar en competicions o proves federades de l’àmbit autonòmic
de Catalunya, tots els esportistes i els oficials han de disposar de la llicència
federativa corresponent expedida per la FCM segons els requisits i condicions
legalment establertes.
No obstant, la FCM podrà autoritzar també la participació als posseïdors d’una llicència
federativa expedida per un altre federació esportiva motociclista.
1. Les llicències de la FCM contindran els conceptes econòmics esgüents:
a) L’assegurança obligatòria.
b) La quota corresponent a la FCM.
c) La quota corresponent a la RFME, si s’escau.
2. Les llicències federatives catalanes que estiguin habilitades per a la participació
en activitats o competicions esportives oficials d’àmbit estatal contindran la
quota corresponent a la RFME.
3. Aquesta llicència serà única i incoporarà en el seu text l’homologació per part
de la RFME.

Art.19
La FCM, per poder lliurar les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions
esportives oficials de Catalunya, podran exigir com a requisit previ i imprescindible que
l´esportista s´hagi de sotmetre a un reconeixement mèdic d´aptitud per a la pràctica de la
disciplina corresponent.
Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya
estan obligats a sotmetre´s als controls antidopatge establerts durant les competicions o en
funció d´aquestes, a petició de la FCM.

CAPÍTOL III
Procediment i requisits d´admissió o pèrdua de la condició de membre: dels clubs,
associacions o agrupacions que constitueixen la federació, esportistes, tècnics, i
oficials de proves.

Art. 20
Perquè els Clubs o associacions esportius, o les seccions esportives d’entitats de caire no
esportiu, puguin ser membre afiliats o adherits de la F.C.M., hauran de tenir els seus estatuts o
reglaments de funcionament intern adaptats a les disposicions dictades per la Generalitat de
Catalunya, i s’inscriuran o adscriuran en el Resgistre d’Entitats Esportives de la Direcció General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Art 21
Es podran federar a la F.C.M. tots aquells clubs o associacions esportivess, o seccions
esportives d’entitats de caire no esportiu, que practiquin el motociclisme en qualsevol de les
disciplines regulades per aquesta federació, i s’inscriuran en el Registre d’Entitats de la
Federació com a membres afiliats o adherits segons correspongui.

Art. 22
Restaran subjectes a les disposicions emanades de la FCM tots els esportistes que participin en
competicions de caràcter federat, els quals hauran de posseir la llicència corresponent expedida
per la FCM, d´acord amb les disposicions que, al respecte, dicti la federació.

Art. 23
Restaran subjectes a les disposicions emanades de la FCM tots els oficials de proves que actuïn
com a tals en competicions de caràcter federat, els quals, per a poder exercitar les seves
funcions, hauran de posseir la llicència corresponent expedida per la FCM, conforme amb les
disposicions que, al respecte, dicti la pròpia federació.

Art. 24
Drets i deures dels membres federats:
24.1
Els membres federats a la FCM, tant si son entitats com si son persones físiques, gaudiran dels
drets següents:
a) Participar a les activitats que promogui la FCM.
b) Els membres afiliats podran participar amb veu i vot en l’assemblea general federativa i els
membres adherits només amb veu, en la forma prevista en aquests estatuts.
c) Participar als campionats o proves que organitzi la FCM en qualsevol de les disciplines del
motociclisme esportiu o de lleure.
d) Organitzar i participar a les proves esportives motociclistes d´acord amb les disposicions que
es dictin al respecte.
e) Obtenir l´empara i el suport de la FCM en tot el que es refereix a motociclisme esportiu i de
lleure.
f) Obtenir la informació precisa en matèria esportiva.
g) Exercitar tots els drets que confereixin els Estatuts presents, i els reglaments que, en matèria
esportiva i disciplinària, dicti aquesta FCM.
24.2
Els membres federats a la FCM, tant si son Entitats esportives com si son Persones Físiques,
tindran les obligacions següents:
a) Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per l´Assemblea General i per la
Junta Directiva.
b) Acatar el Codi Esportiu, i les disposicions que els desenvolupin i completin.
c) Abonar l´import de les quotes que fixi l´Assemblea per l´atorgament de llicències, aprovació de
reglaments, reserva de calendari, i per qualsevol altre concepte que es consideri oportú.
d) Acatar les resolucions que adoptin els comitès corresponents en l´exercici de la potestat
disciplinària, sense perjudici dels recursos establerts.
e) Dipositar les caucions que es fixin, com a tràmit previ, a la interposició de les reclamacions i
recursos previstos als Estatuts, al Codi Esportiu i als Reglaments disciplinaris.

Art. 25
La pèrdua de la condició de membre de la federació es produirà per les causes següents:
a) Per incompliment d’alguna de les obligacions establertes en l’article 24.2, després de la
inoació del corresponent expedient disciplinari.
b)Per resolució judicial ferma.
c)Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

TÍTOL II
Estructura orgànica general amb especificació dels òrgans de govern, representació,
administració, consultius i tècnics i les seves funcions.

Art. 26
Són òrgans de govern i representació de la FCM, l´assemblea general i la junta directiva.

CAPÍTOL IV
De l´Assemblea General

Art. 27
L´assemblea general és l´òrgan superior de govern i representació de la FCM, constituït amb
criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els seus
membres afiliats i adherits.
Són membres afiliats aquells clubs i associacions esportius inscrits al Registre d´entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius
adients.
Són membres adherits aquells clubs i associacions esportius que, havent sol.licitat la seva
afiliació a la federació, es trobin en tràmit d´inscripció al Registre d´entitats esportives de la
Generalitat o pendents de complir els requisits federatius necessaris per ser considerats
membres de ple dret dins l´ens federatiu.
Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en un
termini màxim d´un any; en el cas contrari, perdran la seva qualitat d´adherits. Si assoleixen la
condició d´afiliats dins el termini fixat, el temps en que hagin tingut la qualitat d´adherits
computarà a l´efecte d´antiguitat per poder ser considerats membres de l´assemblea general.
Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes seran, en tot
cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre d´entitats esportives de la Generalitat.

Art. 28
La composició de l’assemblea general serà la següent:
a) El president de la FCM.
b) Les entitats o clubs degudament inscrites en el Registre d’entitats esportives i tinguin una
antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La representació de les entitats esportives recau en el
president o en el vicepresident, en el cas d’impossibilitat manifesta del president.
c) Les entitats privades no esportives, en cas que la secció esportiva estigui inscrita en el
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La
representació recau en el seu representant legal sempre que consti degudament inscrit en el
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
d) Un representant per cadascun dels dos estaments existents en el si de la federació (el dels
esportistes i el dels oficials de proves) corresponents a cadascuna de les disciplines del
Motociclisme previstes en l’article 7 d’aquests estatuts, tenint present que el nombre total
d’aquests representants no pot ser superior al 50% dels membres de l’assemblea. Aquests
representants s’han d’escollir per sufragi universal, lliure i directe entre tots els membres de
l’estament en el moment d’iniciar el procés electoral i la seva duració serà de 4 anys.
Tindran la consideració d’esportistes o oficials de proves, als efectes de poder integrar
l’estament corresponent d’aquest apartat, aquelles persones majors d’edat que, en possessió de
la llicència preceptiva, hagin participat en una activitat o competició, com a mínim del calendari
oficial de la FCM, durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la
convocatòria d’eleccions.

Art. 29
Tots els membres de dret de l´assemblea tenen veu i vot.
Els membres de l’assamblea general, llevat el president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a
l’assamblea, han d’haver participat o organitzat, com a mínim, en una competició o prova del
calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al
moment de convocatoria de l’assamblea.
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable

Art. 30
El dret de vot per a l’elecció de membres de l’Assemblea General podrà ser exercit per correu
pels membres de la federació amb dret a vot que no puguin emetre el seu vot de forma
presencial.
El membre de la federació amb dret a vot que prevegi que a la data de la celebració de
l’Assemblea General no li serà possible la seva assistència podrà emetre el vot per correu.
El membre federat amb dret a vot haurà de sol—licitar a la Federació de manera personal la
documentació oportuna per votar per correu i les paperetes de vot.
La sol·—licitud es podrà efectuar des de la data de la convocatòria de l’Assemblea General fins set
dies anteriors al dia de la celebració de l’Assemblea General.
La Federació emetrà la documentació i un sobre de vot per correu.
Els membres federats amb dret a vot hauran de remetre el sobre amb la següent
documentació:
a) Escrit del interessat en la documentació lliurada per la Federació amb la seva
signatura indicant l’emissió del vot per correu.
b) Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE i del carnet de soci.
c) Sobre oficial amb la papereta de vot.
Aquesta documentació s’haurà de remetre al domicili social de la Federació a l’atenció de la
Junta Electoral per la via que garanteixi els drets del votants. Seran vàlids tots aquells vots
rebuts amb anterioritat al inici de la celebració de l’Assemblea.
Els sobres que no tinguin en el seu interior la documentació a la que fa referència als apartats
a) b) i c) seran nuls.
Igualment seran nuls aquells sobres dels socis amb dret a vot que, havent votat per correu,
també ho haguessin fet personalment.
Els membres de la federació amb dret a vot no podran votar per correu en cas d’elecció de la
Junta Directiva i del seu President, ni en el vot de censura.

Art. 31
Els membres de la junta directiva que no siguin membres de l’assemblea general, llevat el
president, els presidents de les representacions territorials, els presidents o representants
acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la
consideració d’adherits, i les altres persones que determini la junta directiva, poden assistir a
l’assemblea amb dret a veu però sense vot.

Art. 32
Són competències de l´assemblea general, les següents:
a) Aprovar l´informe o la memòria de les activitats de l´exercici vençut, que haurà de presentar
la junta directiva.
b) Aprovar la liquidació de l´exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de
resultats, i aprovar el pressupost per a l´exercici econòmic següent.
c) Aprovar el pla general d´actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus
objectius.
d) Aprovar la convocatòria d´eleccions a President i junta directiva, el reglament i calendari
electoral i elegir els membres de la junta electoral.
e) Elegir els membres que han de formar part de la junta directiva i ratificar els nomenaments
provisionals a què fa referència l´article d’aquest estatuts..
f) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l´assemblea.
g) Resoldre les propostes que els membres de l´assemblea vulguin presentar a aquesta,
sempre que tinguin el suport del 10% del seu total i es presentin per escrit dintre del termini de
15 dies anteriors a la data de celebració.
h) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
i) Aprovació del vot de censura.
j) Fixació de la quantia de les llicències, drets de prova i calendari, quotes d´afiliació i adhesió
ordinàries o d´entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu
valor, i amb l´aplicació com a màxim del percentatge de variació de l´índex general de preus al
consum (IPC), des de l´última modificació.
k) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
l) Aprovar l´adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners a préstec o signar
contractes el valor dels quals excedeixi del 15% del pressupost anual de l´exercici.
m) Establir el règim disciplinari.
n) Proposta d´incorporació o segregació d´alguna disciplina esportiva a la federació, o de la seva
fusió amb una altra federació.
o) Dissolució de la federació.
p) L´adopció d´aquells acords que, en general, interessin a la Federació, sense perjudici de les
facultats concedides a la resta dels òrgans de govern i a l´adopció d´aquells acords que
conformement amb els presents estatuts, siguin de competència exclusiva de l´assemblea
general.

Art. 33
Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de celebrar una vegada l’any per
conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència, però, com a mínim,
sobre les que s’esmenten als apartats a), b), c) i j) de l’article anterior.
Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin en el curs de
l’exercici.
L’assemblea general ordinària tindrà lloc necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors
a la finalització de l’exercici, tret de l’aprovació del pressupost, del programa anual i del
calendari esportiu oficial, que ha de tenir lloc abans de l’inici de l’exercici pressupostat i de la
temporada oficial, respectivament.

Art. 34
34.1
La convocatòria de les assemblees generals s´ha de fer per acord de la junta directiva, per
iniciativa del president, o a petició dels assambleistes que representin un nombre no inferior al
15% del total dels membres de l´assemblea. En aquest últim cas, s’ha de convocar en el termini
de 15 dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol-licitud.
34.2
Si no es convoca l´assemblea, la Secretaria General de l´Esport, amb la petició prèvia de part
interessada o bé d´ofici, requerirà a l´òrgan competent de la federació perquè la dugui a terme.
El fet que l´òrgan competent no ho faci en el termini de 15 dies naturals, havent-li estat
requerit, faculta la Secretaria General de l´Esport a convocar directament els membres de
l´assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’enten
amb independencia de les responsabilitats disciplinaries que es puguin derivar de l’omissió
esmentada.
34.3
Entre la convocatòria de l´assemblea i la realització han de transcórrer com a mínim 30 dies
naturals, i un màxim de 40. Excepte en les assemblees que convoquin processos electorals, en
què caldrà atenir-se el que disposen aquests estatuts.
34.4
Les convocatòries s´han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han d´indicar
la data, l´hora i el lloc de realització de l´assemblea, i l´ordre del dia, i s´han d´anunciar com a
mínim en una publicació diària d´àmbit català i al web de la federació.
34.5
La informació sobre les matèries objecte de l´assemblea ha de posar-se a disposició dels
membres a la seu de la federació i de les representacions territorials, desde la convocatòria de
l’assamblea general.
Els membres de l’Assemblea General, a part dels temes inclosos en l’ordre del dia de la
convocatòria, poden proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords sempre que es
compleixin les garanties següents
a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.
b) Es tracti d’assumptes de caràcter urgent.
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.
Art. 35
Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, l´assemblea és vàlidament
constituïda qualsevol que sigui el nombre d´assistents.
La convocatòria de les assemblees ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria han
de transcórrer 30 minuts.

Art. 36
Els acords de les assemblees s´han d´adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la
votació, amb excepció d´aquells acords en què aquests estatuts hagin previst una majoria
qualificada, que en cap cas pot ser superior als 2/3 dels vots dels membres presents a
l’assamblea general i que en cas de dissolució de la federació ha de representar més del 50%
dels membres de ple dret.

Art. 37
El President ha de presidir l’assamblea general i pot estar acompanyat per la resta de
components de la junta directiva de la federació.
Ha d´actuar com a secretari de l´assemblea el secretari de la junta directiva de la federació o qui
el substitueixi, el qual ha d´estendre l´acta corresponent.
El president o qui el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els
torns màxims d´intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre
de la reunió. Si s´hi produïssin circumstàncies que alteressin de manera greu l´ordre o fessin
impossible la realització o la continuïtat de l´assemblea, qui la presideixi pot suspendra-la. En
aquest cas haurà de preveure i comunicar a l´assemblea la data de la represa, que s´haurà de
fer en un termini no superior a 15 dies naturals.
L´acta la pot aprovar la mateixa assemblea o la poden aprovar per delegació els interventors
que, en un nombre de 2, hagi designat la mateixa assemblea, en un termini màxim de 30 dies
naturals, els quals han de signar l´acta juntament amb el president i el secretari, de la qual es
donarà compte als membres de l´assemblea.

CAPÍTOL V
De la Junta Directiva

Art. 38
La junta directiva és l´òrgan de gestió i govern de la federació que té la funció de promoure,
dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar-ne el funcionament d´acord
amb l´objecte social i els acords de l´assemblea.
La junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en la Comissió Executiva.
La Comissió Executiva, estará presidida pel President de la Junta Directiva i composta pels Vicepresidents,
el Tresorer, el Secretari i dos vocals de la Junta Directiva, designats pel President,
que tindrà la missió de resoldre tots aquells assumptes que requereixin una urgent decisió, així
com aquells altres que es considerin de simple tràmit.
Aquesta Comissió Executiva haurà de retre compte de la seva actuació en la primera reunió de
la Junta Directiva en ple que tingui lloc, la qual podrà derogar els actes i acords que aquella
hagi dut a terme.
De manera especial, és competència de la junta directiva l´admissió d´afiliats o adherits, la
convocatòria d´eleccions per cobrir les places de representants d’esportistes i oficials de proves
a l´assemblea general, la convocatòria d´eleccions de les juntes directives de les representacions
territorials, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l´assemblea general
ordinària, en finalitzar l´exercici, de l´informe o la memòria d´activitats realitzades i de la
liquidació de l´exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i
el pla general d´actuació anual per a l´exercici següent.

Art. 39
La Junta Directiva de la Federació estarà integrada per:
-El President de la Federació.
-El Vice-President 1er.
-El Vice -President 2on.
-El Secretari de la Junta Directiva.
-El Tresorer
-Dotze vocals.
-Quatre Presidents de les Representacions Territorials, que tindràn el càrrec de vocals.
Tots el càrrecs són honorífics i, en cas extraordinari, quan s’estableixi una compensació
econòmica justificada a favor de qualsevol membre de la Junta Directiva, aquesta ha de ser
expresament acordada per l’Assemblea General i constar de manera diferenciada al presupost.
En cap cas, la compensació econòmica no podrà ser satisfeta en càrrec de les subvencions
públiques que rebi la Federació.

Art. 40
El president té la representació legal de la federació i presideix els òrgans de govern.
El vice-president 1er. ha de substituïr el president en cas d´absència, vacant o malaltia. En
defecte d´aquest, en cas d´impossibilitat del vice-president 1er d´ocupar aquest càrrec, el
substituïrà el vice-president 2on i succesivament, el membre de la junta de més edat.
No pot ser President de la FCM la persona la qual, o bé directament o el seu cònjuge o els seus
parentius fins el segon grau de consanguinitat o d´a

Patrocinadors