Funcions de la FCM

Sens perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, correspon a la FCM les funcions següents:

a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les activitats motociclistes en les seves disciplines i especialitats esportives i de lleure a Catalunya.

b) Qualificar les competicions esportives oficials de motociclisme a Catalunya.

c) Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions oficials de motociclisme de caràcter internacional, nacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.

d) Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de l’esport del motociclisme, fomentant el Col·legi Català de Càrrecs Oficials de Motociclisme, ja existent, o creant-se de nous si fora necessari, d’acord amb l’Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport.

e) Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l’esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.

f) La prevenció, control i repressió de la violència, i de la discriminació per raó de sexe en l’esport.

g) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

h) Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l’Esport la incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins la Federació Catalana de Motociclisme.

i) Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l’àmbit internacional, i encarregar-se de l’elecció dels esportistes, tècnics i oficials de prova que han de formar part de les seleccions catalanes de la disciplina corresponent, així com de la preparació necessària, d’acord amb el que estableixen els articles 25.1 i 25.2 de la Llei 8/1988, de l’esport de Catalunya i en aquests estatuts.

j) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels esportistes.

k) Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la RFME i, si s’escau, amb els òrgans esportius de l’Administració esportiva de l’Estat, en l’organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.

l) Crear escoles dins la FCM per a la formació dels esportistes, oficials de prova i altres, i/o comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.

m) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions oficials d’àmbit estatal quan es compleixen els requisits establerts legalment.

n) Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin les competicions federades.

o) En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica del motociclisme esportiu i de lleure i proposar les incorporacions de disciplines o especialitats esportives dins la pròpia federació.

p) El control en primera instància, dels processos electorals de la pròpia federació. 

q) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

Patrocinadors